Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu.

Podrobné nastaveníVíce o cookies

Nastavení cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu. Více o cookies

Funkční cookies

Tyto cookies nám umožňují základní funkčnost stránek, jako je přihlášení, zapamatování si souhlasu s cookies atd.

Cookie Doména Expirace Popis Spotřebitel
CID   30 dní Identifikace uživatele Bohemian Taboo s.r.o.
PHPSESSID   zavření prohlížeče Identifikace uživatele Bohemian Taboo s.r.o.
gdpr-1   1 rok GDPR - souhlas Bohemian Taboo s.r.o.
gdpr-2   1 rok GDPR - analytické cookies Bohemian Taboo s.r.o.
gdpr-3   1 rok GDPR - marketingové cookies Bohemian Taboo s.r.o.
Analytické cookies

Tyto soubory cookies se používají ke zlepšení fungování webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a sledovat počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci web používají. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým web funguje, například tím, že uživatelům umožňují snadno najít to, co hledají. Tyto soubory cookies neshromažďují informace, které by vás mohly identifikovat. Tyto nástroje používáme k analýze a pravidelnému zlepšování funkčnosti našich webových stránek. Statistiky, které shromažďujeme, můžeme použít ke zlepšení uživatelského zážitku a k tomu, aby byla návštěva webu pro vás jako uživatele zajímavější.

Cookie Doména Expirace Popis Spotřebitel
_ga_Lxxxxxxxxx   2 roky Identifikace uživatele Google
_ga   2 roky Identifikace uživatele Google
_gid   2 roky Identifikace uživatele Google
_gat_UA-xxxxxxxxx-x   1 minuta Identifikace uživatele Google
Marketingové cookies

Tyto cookies se používají ke sledování preferencí webových stránek uživatele za účelem cílení reklamy, tj. zobrazování marketingových a reklamních sdělení (včetně na stránkách třetích stran), která mohou být pro návštěvníka webových stránek zajímavá, v souladu s těmito preferencemi. Marketingové cookies využívají nástroje od externích společností. Tyto marketingové soubory cookies budou použity pouze s vaším souhlasem.

Cookie Doména Expirace Popis Spotřebitel
         

My, Společnost Bohemian Taboo s.r.o., společnost vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 313375, se sídlem U Zimoviště 2999/1, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČO: 081 24 001, zastoupená Michalem Rejzkem, jednatelem, provozovatel webových stránek https://bohemiantaboo.com/ prohlašujeme, že veškeré osobní údaje našich příznivců a spolupracovníků jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje a jejich zpracování

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Na našich webových stránkách https://bohemiantaboo.com/  nejste nijak sledováni, vyjma použití souborů cookie, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Shromažďování cookie soborů provádíme za účelem vyhodnocení návštěvnosti webové stránky a na základě toho i pro optimalizaci marketingových aktivit. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

Dozvíme se o Vás jenom ty osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Bezpečí vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme o tom:

 1. Jaké vaše osobní údaje zpracováváme a budeme zpracovávat;
 2. Za jakými účely, jakým způsobem a na jakém právním základu budeme vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budeme vaše osobní údaje zpracovávat; a
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů práva.

Zpracovávané osobní údaje

Rozhodne-li se sledovat naše stránky, předáte nám své osobní údaje pro zajištění kontaktu s Vámi, k poskytnutí Vámi požadovaných informací. Těmito údaji jsou zejména

 1. jméno a příjmení;
 2. e-mailová adresa;

Rozhodne-li se s námi spolupracovat, či objednat si naši knihu, budeme potřebovat určité údaje k uzavření smlouvy o spolupráci. Těmito údaji jsou zejména:

 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození,
 3. adresa trvalého pobytu,
 4. číslo, emailová adresa
 5. Doručovací adresa
 6. Platební údaje

Účel zpracování osobních údajů:

Jako správce osobních údajů zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli či poskytnete na základě toho, že:

 1. poskytnete souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, zejména k zasílání našeho newsletteru, za účelem zasílání informací o našich akcích a jiných aktivitách, ke zpracování Vašich fotografií, případně videí, za účelem propagace naší společnosti či vydávaných knih a pořádaných akcí, přičemž tento souhlas jste oprávněni kdykoliv odvolat postupem uvedeným v uděleném souhlasu;
 2. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo k naplnění Vašeho zájmu, kdy osobní údaje, které nám poskytnete použijeme k tomu, abychom Vás kontaktovali a poskytli Vám informace, o které máte zájem, případně zaslali objednanou knihu;
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, povinnost vést v zákonném rozsahu účetnictví a uchovávat daňové doklady.

Kdo má k  osobním údajům zákazníka přístup

S osobními údaji nakládáme a budeme nakládat a jako správce je zpracovávat především my.

V rámci plnění svých smluvních povinností Vaše osobní údaje nikam nepředáváme, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy provádí zpracování pouze provozovatel webových stránek.

Vaše osobní údaje nejsou prodávány, nejsou převáděny a nejsou sdělovány třetím osobám.

K předání osobních údajů může dojít na subjekt zajišťující externě určité služby služeb (typicky např. externí zpracovatel smluvní dokumentace, správce webových stránek, zpracovatel účetnictví apod.). Ujišťujeme Vás, že si takovéto dodavatele pečlivě vybíráme, a my a ani naši subdodavatelé Vaše osobní údaje neprodáváme, nepředáváme ani nesdělujeme třetím osobám, ledaže abyste s tím jako subjekt údajů výslovně vyslovili souhlas.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou s námi budete v kontaktu či po dobu, kdy budeme plnit vzájemnou smlouvu, a dále po dobu, po kterou jsme, jakožto správce, oprávněni osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje získané na základě Vašeho souhlasu pro účely: (i) zasílání obchodních sdělení – zejména newsletter; či (ii) pro účely propagace naší společnosti či vydávaných knih a pořádaných akcí, budeme uchovávat do odvolání Vašeho souhlasu s jejich uchováním, nejdéle však po dobu 3 let od okamžiku jeho udělení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování;
 6. právo na přenositelnost údajů; a
 7. podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese: gdpr@bohemiantaboo.com.

My vás vyrozumíme o přijatých opatřeních, případně o tom, proč nebyla přijata opatření, či jinak vyhoví vašemu požadavku bez zbytečného odkladu, ve lhůtě nejvýše 30 dnů.

Zpracování osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uouu.cz), u kterého také můžete podat Stížnost prostřednictvím zprávy odeslané na e-mailovou adresu posta@uoou.cz, podáním prostřednictvím datové schránky qkbaa2n nebo písemně na adresu Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Právo na přístup znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak máte právo k nim získat přístup a dále právo na informace, za jakými účely jsou zpracovány, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového orgánu, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

Právo na opravu znamená, že nás můžete kdykoliv požádat o opravu či doplnění vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že jsme povinni vymazat vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nebudou vyřešeny jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, jsme povinni omezit zpracování vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, jež jste poskytl/a správci, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Bohemian Taboo s.r.o.